Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

2015-07-21 09:00:20 (ost. akt: 2015-07-21 09:11:16)
Pożar

Pożar

Autor: ZGK Szczytno

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

ALARMOWANIE

1. Każdy, kto zauważy pożar, zobowiązany jest niezwłocznie:

1) zachować spokój i nie wywoływać paniki,
2) alarmować innych okrzykiem: „Pali się – pożar !”,
3) uruchomić alarm przeciwpożarowy,
4) powiadomić Straż Pożarną – telefon nr 998 lub 112,
5) powiadomić Policję – telefon nr 997,
6) powiadomić zarządcę obiektu,
7) powiadomić inne służby w razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek, awaria itp.).

2. Alarmując Straż Pożarną należy wyraźnie podać:

1) gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, kondygnacja),
2) co się pali (mieszkanie, piwnica, dach, element obiektu, wyposażenie itp.),
3) czy istnieje zagrożenie ludzi,
4) nazwisko alarmującego i numer telefonu, z którego wzywa się Straż Pożarną.


Uwaga ! Zakończyć połączenie telefoniczne dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego Straży Pożarnej oraz odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia przez dyżurnego Straży Pożarnej!


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

1. Równocześnie z alarmowaniem należy niezwłocznie przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy dostępnych w pobliżu środków gaśniczych i nieść pomoc zagrożonym osobom.

2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje zarządca obiektu lub wyznaczona przez niego osoba, względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana.

3. Z chwilą przybycia Straży Pożarnej dowodzenie przejmuje kierujący akcją ratowniczą, któremu należy się podporządkować i udzielić niezbędnych informacji.

4. Przystępując do akcji ratowniczej należy pamiętać:

1) w pierwszej kolejności ratujemy ludzi:
a) przy zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi należy niezwłocznie ewakuować z obiektu wszystkie osoby – najpierw osoby niepełnosprawne oraz znajdujące się powyżej miejsca pożaru,
b) wchodząc do stref zadymionych należy przyjmować pozycję pochyloną, jak najbliżej podłogi i nie wdychać dymu oraz zasłonić usta mokrą tkaniną,
c) w czasie ewakuacji ludzi z obiektu nie wolno korzystać z wind i sprawdzić, czy nie znajdują się tam osoby, a następnie wyłączyć windę z Użytku,
d) jeżeli opuszczenie pomieszczenia nie jest możliwe, to:
- nie otwierać drzwi prowadzących na korytarz lub klatkę schodową,
- uszczelnić drzwi mokrą tkaniną,
- wzywać pomoc,
- wykonywać polecenia ratowników,
2) wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń, instalacji i urządzeń objętych pożarem,
3) nie wolno otwierać – bez koniecznej potrzeby – drzwi i okien oraz innych otworów w obiekcie objętym pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia,
4) w celu usunięcia dymu z klatki schodowej obiektu należy otworzyć okna na najwyższej kondygnacji,
5) nie wolno gasić wodą:
a) pomieszczeń, instalacji i urządzeń znajdujących się pod napięciem,
b) cieczy palnych (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, spirytus, oleje jadalne itp.),
c) substancji chemicznych reagujących z wodą (karbid, sód, potas itp.)
- stosować wtedy gaśnice, koce gaśnicze.
6) usunąć z zasięgu ognia materiały palne i niebezpieczne (pojemniki z cieczami palnymi,
butle z gazami technicznymi itp.) oraz cenne przedmioty i ważne dokumenty,
7) umiejętność stosowania środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie pożaru.

5. Kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (obywateli).


Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Szczytno 2009